0

Obchodné podmienky

 

Upozornenie: Sme platcami DPH a všetky uvedené ceny sú s DPH.


Podmienka 18 rokov

Internetový obchod www.vinarstvoberta.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov! Návštevník/Objednávateľ prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.vinarstvoberta.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.Minimálne množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku je stanovené na 2 flaše.Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do jednej hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty info@vinarstvoberta.sk, alebo na telefónnom čísle 0904440944 alebo v prípade nedostupnosti 0904 829 345 . Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)

V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote (u príslušného tovaru) kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, Predávajúci nenesie zodpovednosť:

Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania vačšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, alebo zmenu objednávky.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade závad spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého ziskuOchrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.vinarstvoberta.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je podnikateľský subjekt Vinárstvo Berta, s.r.o., so sídlom Ružová ulica 1017/9, 941 37 Strekov, Slovensko, IČO: 35979381, IČ DPH: SK2022140461oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode www.vinarstvoberta.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode www.vinarstvoberta.sk, stačí svoje písomne rozhodnutie oznámiť emailom na: info@vinarstvoberta.sk. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je podnikateľský subjekt Vinárstvo Berta, s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky.Spôsob platby

 • • Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdržaní platby na účet predávajúceho.
 • • Platobná karta
 • • DobierkaOdstúpenie od zmluvy

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

 • • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.
 • • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: Vinárstvo Berta, s.r.o., Ružová 1017/9, 94137 Strekov

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 • • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • • tovar nesmie byť použitý, a javit akékolvek známky používania
 • • tovar musí byť nepoškodený,
 • • tovar musí byť kompletný,
 • • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.Reklamácie

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, (víno po refermentácii, víno s bielkovinovým zákalom, víno s nadmernou a senzoricky jednoznačnou oxidáciou) má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do Vinárstvo Berta, s.r.o., Ružová 1017/9, 94137 Strekov. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Kryštalický zákal (vínny kameň) neznehodnocuje kvalitu vína a kupujúci v tomto prípade nemá nárok na vrátenie peňazí ani tovaru. Tovar sa v takomto prípade nevymieňa za iný.

Reklamácie sú vybavované:

 • • telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 904 440 944)
 • • e-mailom (info@vinarstvoberta.sk)
 • • poštou (Vinárstvo Berta, s.r.o., Ružová 1017/9, 94137 Strekov)

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.Využívanie cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…Alternatívne riešenie sporov

1) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vinarstvoberta.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 € s DPH. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.Piknik vo vinohrade

Piknik vo vinohrade je nový a výnimočný koncept ktorý v sebe spája priamy kontakt s prírodou a vinohradmi a kvalitné lokálne suroviny použité pri výrobe „Antipasti“ pokrmov.

Celý piknik je koncipovaný ako „ZERO WASTE“, čiže po jeho skončení sú všetky nádoby znova použiteľné alebo recyklovateľné.

Pri výbere termínu prosím berte do úvahy, že celý piknik je tzv. „OPEN AIR“ čiže sa odohráva priamo vo vinici kde budete vystavený poveternostným podmienkam.

Piknikový kôš obsahuje:

 • • Všetko potrebné pre piknik tj:
 • • Špeciálna pikniková deka
 • • Taniere a príbor
 • • Poháre na víno RIEDEL
 • • Víno podľa vlastného výberu
 • • Domáca limonáda
 • • Kváskový chlebík z reštaurácie TERRA v Jasovej
 • • Výber domácich pomazánok
 • • Výber lokálnych syrov a šuniek
 • • Alibertík (džem z odrody Alibernet)
 • • Niečo sladké na záver

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte:
TERRA Jasová - https://www.terrajasova.sk
Chateau Rúbaň - https://www.vinoruban.sk

Na výber sú dve varianty a to Piknik pre dve alebo štyri osoby. Po výbere vami preferovanej varianty a termínu treba pristúpiť k údajom a platbe ktorú je možné realizovať jedine cez platobnú bránu alebo prevodom na účet do 24 hodín od vystavenia faktúry.

Cena zahŕňa kompletné piknikové vybavenie a víno (2 osoby/1 fľaša vína), (4 osoby/2 fľaše vína) ktoré si môžete vybrať priamo pri voľbe termínu. Pokým máte záujem o ďalšie vína treba ich len vybrať do nákupného košíka a my Vám ich k pikniku pribalíme.

Pokým bude pred Vami určeným termínom dlhodobo pršať, je možné Vašu rezerváciu presunúť na iný termín. Presunutie termínu sa nevzťahuje na prípadnú lokálnu búrku počas Vášho pikniku. Storno poplatok 48 hodín pred konaním akcie je spoplatnený 50% zo zaplatenej sumy. Storno poplatok 24 hodín pred konaním pikniku je spoplatnený 100% zo zaplatenej sumy.

Pri preberaní piknikového koša pre dve osoby budete odovzdávať 50 Eurový depozit, a v prípade piknikového koša pre 4 osoby 75 Eurový depozit, ktorý Vám bude vrátený po odovzdaní kompletného inventára po skončení pikniku.

Prosím berte do úvahy že počasie nedokážeme ovplyvniť a treba rátať s tým, že sa nachádzate vo voľnej prírode. Tak isto sa môže stať že zažijete čulý pracovný ruch okolo Vás. Na nami vyhradenom mieste Vás ale nikto vyrušovať nebude.

Po nákupe a spracovaní objednávky dostanete potvrdzujúci email v ktorom Vám zhrnieme všetky dôležité informácie.

Nezabudnite si prosím so sebou pribaliť kvalitnú ochranu proti slnku.

Pri preberaní piknikového koša na adrese Ružová 1017/9, 94137 Strekov, budete presne inštruovaný, kde sa bude nachádzať Vaše miesto na piknik.

V prípade akýchkoľvek nejasností prosím neváhajte kontaktovať Lukáša Bertu na tel. čísle 0904 440 944.Popoludnie s vinárom

Popoludnie s vinárom je unikátny koncept, v rámci ktorého si podrobne a názorne ukážeme naše vinohrady a celú technológiu pestovania a výroby vína až po hotový produkt.

Cena je pre skupinu od 1 až po 4 osoby. Cena zahŕňa jazdu terénnym autom a prehliadku vinohradov, degustáciu 6 druhov vína, Antipasti.

Predpokladané trvanie akcie: min. 90 minút

Voľné termíny prosím konzultujte s Lukášom Bertom na tel. čísle 0904 440 944

Zmena termínu vyhradená v prípade nepriaznivého počasia.

Sezóna konania Popoludnia s vinárom začína zväčša 1. Mája v rámci daného kalendárneho roka.